19 سپتامبر 2019 - 20:03
http://dsfr.ir/c5d3ke

برچسب : مسعود دهبانی صابر

آتش در کمین بافت تاریخی بازار همدان

آتش در کمین بافت تاریخی بازار همدان

بافت تاریخی بازار همدان یادگار دوران صفویه با بیش از 500 واحد تجاری، به دلیل انبارداری غیراصولی و سیم کشی های...