16 سپتامبر 2019 - 00:24
http://dsfr.ir/os1j47

برچسب : مسالک و الممالک

ثبت جهانی «مسالک و ممالک» نام خلیج فارس را بار دیگر جاودانه کرد

ثبت جهانی «مسالک و ممالک» نام خلیج فارس را بار دیگر جاودانه کرد

مسئول پرونده ثبت «مسالک و الممالک» در کمیته ملی حافظه جهانی با اظهار خشنودی از ثبت جهانی این کتاب گفت: یونسکو...