16 سپتامبر 2019 - 15:12
http://dsfr.ir/ma4rya

برچسب : مرضیه لک

دریاچه ارومیه دیگر به تراز اکولوژیک نمی رسد

دریاچه ارومیه دیگر به تراز اکولوژیک نمی رسد

با وجود 5 میلیارد تن نمک در کف دریاچه ارومیه، این دریاچه دیگر به تراز اکولوژیک خود نمی رسد.