18 سپتامبر 2019 - 03:31
http://dsfr.ir/1x3rwx

برچسب : مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آمایش سرزمینی باید معیار تصمیم‌ گیری برای امور مختلف استان‌ ها از جمله راه‌ اندازی صنایع مختلف و توسعه...