http://dsfr.ir/mbb6f6

برچسب : مدرسه فراندی

بایدها و نبایدهای توسعه صنعت گردشگری

بایدها و نبایدهای توسعه صنعت گردشگری

همین یک ماه پیش بود که هیات تجاری گردشگری فرانسه، با ماموریتی ویژه از سوی «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه این...