16 سپتامبر 2019 - 15:32
http://dsfr.ir/gkeotv

برچسب : محوطه چغاسفلی

کشف گورستان 7 هزار ساله در زیدون بهبهان

کشف گورستان 7 هزار ساله در زیدون بهبهان

معاون میراث فرهنگی خوزستان از کشف گورستان هفت هزار ساله در بخش زیدون شهرستان بهبهان خبر داد.