16 سپتامبر 2019 - 15:35
http://dsfr.ir/136kxu

برچسب : محمود امانی

نخستین شرکت مجازی فرودگاهی تاسیس شد

نخستین شرکت مجازی فرودگاهی تاسیس شد

مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان از تاسیس نخستین شرکت مجازی در فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد.