3 اکتبر 2021 - 07:05
http://dsfr.ir/3hfadp

برچسب : محمدفهیم رحیمی

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

با به قدرت رسیدن گروه #طالبان در کشور #افغانستان، حالا ده ها هزار اثر و محوطه #تاریخی در کنترل این گروه قرار...