http://dsfr.ir/oxkwsp

برچسب : محمدرضا کاظمی پور

ایرباس ها برای 5 هزار نفر اشتغالزایی می کنند

ایرباس ها برای 5 هزار نفر اشتغالزایی می کنند

هر ایرباس یا هواپیمای جدیدی که وارد ناوگان شود، حداقل برای 40 نفر شغل ایجاد می کند و با ورود 118 فروند...