15 اکتبر 2019 - 12:05
http://dsfr.ir/udrvsc

برچسب : محمدحسن طالبیان

ثبت جهانی کاخ ساسانی پیروزآباد با این وضعیت امکانپذیر است؟

ثبت جهانی کاخ ساسانی پیروزآباد با این وضعیت امکانپذیر است؟

کاخ ساسانی پیروزآباد یکی از آثاری است که در پرونده محور ساسانی قرار است که برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شود...
توقف یونسکو در ایستگاه متروی نقش جهان

توقف یونسکو در ایستگاه متروی نقش جهان

احتمال عبور مترو از زیر میدان نقش جهان اصفهان و وضعیت حفاظت این محوطه جهانی که یک بار دیگر در چند سال گذشته...