19 سپتامبر 2019 - 19:01
http://dsfr.ir/8naejb

برچسب : محمدجواد رحمانی

زون های هفت گانه گردشگری ایران

زون های هفت گانه گردشگری ایران

مطالعه وضع موجود صنعت گردشگری در ایران و نیز تجربیات بین المللی، لزوم توسعه چند وجهی این صنعت در سطوح مختلف...