http://dsfr.ir/okb2t6

برچسب : محمدامین قانعی راد

انفجار بحران های اجتماعی از معضلات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه

انفجار بحران های اجتماعی از معضلات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه

بحران زیست محیطی کنونی جامعه ایران می تواند به بحران های اجتماعی منجر شود.
نقش سازمان حفاظت محیط زیست نمایشی است

نقش سازمان حفاظت محیط زیست نمایشی است

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه اراده محیط زیستی در دولت شکل گرفته اما دانش آن هنوز جریان...