http://dsfr.ir/712k2b

برچسب : مجید مطلبی شبستری

برنامه ریزی برای جذب سرمایه و گردشگر از یونان

برنامه ریزی برای جذب سرمایه و گردشگر از یونان

سفیر ایران در #یونان آمادگی این سفارتخانه را برای همکاری هرچه بیشتر با سازمان میراث فرهنگی ایران در زمینه های...