14 اکتبر 2019 - 03:06
http://dsfr.ir/zu8meh

برچسب : لادن طباطبایی

بغض خوزستان در گلوی ماست

بغض خوزستان در گلوی ماست

لادن طباطبایی: آیا واقعا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه فکری به حال وضعیت آب و هوای #خوزستان بکنیم؟