19 سپتامبر 2019 - 12:42
http://dsfr.ir/5oatgh

برچسب : قلعه شفیع آباد

آغاز ابرماراتن كویری ایران با رقابت 35 دونده از پنج قاره جهان

آغاز ابرماراتن كویری ایران با رقابت 35 دونده از پنج قاره جهان

ابر ماراتن كویری ایران راس ساعت 8 صبح امروز 13 اردیبهشت كار خود را با رقابت 35 دونده از پنج قاره جهان از محل...