http://dsfr.ir/jeuvgv

برچسب : قربانعلی محمدپور

بودن در فهرست مونترو، به سود یا ضرر تالاب انزلی

بودن در فهرست مونترو، به سود یا ضرر تالاب انزلی

تالاب انزلی با وجود شعارهای بسیار در زمینه احیا، همچنان در وضعیت نامطلوبی بسر می برد و کماکان در فهرست تالاب...
نجات تالاب انزلی از سنبل آبی توسط زندانیان گیلانی

نجات تالاب انزلی از سنبل آبی توسط زندانیان گیلانی

تعدادی از زندانیان با مجوز و دستور مرجع قضایی، جهت جلوگیری از پیشروی گیاه سنبل آبی که یکی دیگر ار تهدید...