16 سپتامبر 2019 - 14:41
http://dsfr.ir/ooygov

برچسب : فیلم فروشنده

دومین اسکار در ویترین فرهادی و ایران

دومین اسکار در ویترین فرهادی و ایران

اصغر فرهادی بامداد روز دوشنبه #اسکار 2017 را به عنوان بهترین #فیلم خارجی برای #فیلم «فروشنده» به دست آورد.