20 سپتامبر 2019 - 08:03
http://dsfr.ir/71c7tg

برچسب : فوتبال ساحلی

بوشهر می تواند قطب گردشگری ساحلی و ورزشی شود

بوشهر می تواند قطب گردشگری ساحلی و ورزشی شود

مسابقات #فوتبال ساحلی فرصت مناسبی برای معرفی بوشهر به عنوان قطب #گردشگری #ساحلی و #ورزشی است.