25 اوت 2019 - 20:03
http://dsfr.ir/9ttdhb

برچسب : فرید جواهرزاده

فرهنگ میزبانی از زائر و گردشگر را چگونه ارتقاء دهیم؟

فرهنگ میزبانی از زائر و گردشگر را چگونه ارتقاء دهیم؟

برخی کشورهای گردشگرپذیر تلاش دارند در صورتی که هر اتفاقی بیفتد فرهنگ گردشگرپذیری شان خدشه دار نشود.