20 سپتامبر 2019 - 08:46
http://dsfr.ir/b25ihi

برچسب : فرشید کریمی

پنج عامل تشکیل حلقه گردشگری سلامت

پنج عامل تشکیل حلقه گردشگری سلامت

برای تشکیل حلقه #گردشگری سلامت به سیستم حمل و نقل، اقامتگاه، مراکز پذیرایی، جاذبه و مراکز خرید نیاز است اما...
خانه های مسافر بجای حذف، ساماندهی شود

خانه های مسافر بجای حذف، ساماندهی شود

حذف خانه های مسافر از بازار #گردشگری کشور به نوعی نادیده گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به...
نیروی انسانی بومی؛ مزیت هتلداری در ایران

نیروی انسانی بومی؛ مزیت هتلداری در ایران

عدم آموزش کارکنان بومی به این معناست که کارکنان از طریق آزمون و خطا اقدام به یادگیری مهارت های شغلی می کنند.