16 سپتامبر 2019 - 14:59
http://dsfr.ir/ch6fld

برچسب : فاطمه شیرازی

جشنواره آش ايرانی غذای این کشور را به دنيا معرفی كرد

جشنواره آش ايرانی غذای این کشور را به دنيا معرفی كرد

داور و مدرس بين المللی غذا گفت: جشنواره ملی آش ايران توانست غذای ايرانی را به دنيا معرفی كند.