16 سپتامبر 2019 - 00:24
http://dsfr.ir/hhoaa5

برچسب : غار هوتو

حمله بولدرزها به غار هوتو در بهشهر

حمله بولدرزها به غار هوتو در بهشهر

نماینده NGO های استان مازندران از بی توجهی به غار هوتو و کمربند به عنوان خاستگاه انسان متفکر پیش از تاریخ...