20 سپتامبر 2019 - 16:14
http://dsfr.ir/egqtu5

برچسب : علی رضا عالیشاه

آسیب مدرن سازی در روستای اروست

آسیب مدرن سازی در روستای اروست

امروزه در حالی در اجرای طرح های گردشگری طبیعت، آماده سازی اقامتگاه های بومی و استفاده از منازل روستاییان به...