19 سپتامبر 2019 - 19:35
http://dsfr.ir/ew2s9y

برچسب : علی اکبر ناصری

تخریب 80 درصدی خانه خلیلیان / خطر در کمین گنجینه بابل

تخریب 80 درصدی خانه خلیلیان / خطر در کمین گنجینه بابل

حدود یک ماه از خبر تخریب بخشی از خانه تاریخی خلیلیان شهرستان بابل می گذرد و حالا این خطر در بیخ گوش موزه...