20 سپتامبر 2019 - 12:46
http://dsfr.ir/2v2sn9

برچسب : عشایر ایرانی

گزارش بی بی سی از سفر به جمع عشایر قشقایی

گزارش بی بی سی از سفر به جمع عشایر قشقایی

بی بی سی در تازه ترین گزارش خود درباره سفر در میان عشایر ایرانی و خطر از بین رفتن چنین شیوه زندگی نوشته است.