http://dsfr.ir/dwfvb9

برچسب : عرفان فکری

گردشگری دریایی؛ فرصت ها و چالش ها

گردشگری دریایی؛ فرصت ها و چالش ها

گردشگری دریایی در کشور ما فعال نیست. این عقیده بسیاری از کارشناسان #گردشگری دریایی و #جهانگردی است.
ارتقای استانداردهای گردشگری؛ توافق تازه ایران و اروپا

ارتقای استانداردهای گردشگری؛ توافق تازه ایران و اروپا

گردشگری بدون تکمیل زیرساخت ها و تبلیغات موثر برای #گردشگری #ایران سودی ندارد.
گردشگر باشید نه مسافر!

گردشگر باشید نه مسافر!

کارشناسان معتقدند ایرانی ها بیشتر #مسافر هستند و شمار کمی از آنها در رده #گردشگر قرار می گیرند.