19 سپتامبر 2019 - 19:19
http://dsfr.ir/wad2xg

برچسب : عبدالحمید حرمتی

آیا مشکل گردشگری و بخش خصوصی، سازمان متولی گردشگری است؟

آیا مشکل گردشگری و بخش خصوصی، سازمان متولی گردشگری است؟

بی برنامگی و ساختار نامناسب سازمان متولی گردشگری در کنار عمل نکردن به مصوبات و بخش نامه های قبلی علاوه بر...
اختلاف بر سر دخالت دولت در تعیین نرخ هتل ها

اختلاف بر سر دخالت دولت در تعیین نرخ هتل ها

اعضای جامعه هتلداران ایران در نشستی اعلام کردند که به ظاهر اختلاف بین ما و معاون گردشگری بر سر 3 درصد افزایش...