19 سپتامبر 2019 - 12:50
http://dsfr.ir/d7z2l1

برچسب : طراحی موزه

ضرورت توجه به امکانات مورد نیاز معلولان در موزه ها

ضرورت توجه به امکانات مورد نیاز معلولان در موزه ها

هیاتی از فرانسه در دیدار با رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت توجه به امکانات مورد نیاز معلولان...