18 سپتامبر 2019 - 03:49
http://dsfr.ir/jgxbx6

برچسب : شوان صدرقاضی

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

تجربه جهانی هم نشان می دهد فعالیت هایی که با نیت منفعت عمومی شروع به کار کرده تنها در نسل اول هم به خوبی پیش...