19 سپتامبر 2019 - 19:06
http://dsfr.ir/9jck3c

برچسب : شهرستان رستم

داده های غار بوف منبعی مهم برای مطالعه آغاز دوره پارینه سنگی جدید است

داده های غار بوف منبعی مهم برای مطالعه آغاز دوره پارینه سنگی جدید است

سرپرست ایرانی هیات کاوش در غار بوف گفت: داده های به دست آمده از این غار یکی از منابع مهم برای مطالعه آغاز...