20 سپتامبر 2019 - 16:38
http://dsfr.ir/f5pmw8

برچسب : شهرستان داراب

خطری بزرگ در کمین شهر باستانی دارابگِرد

خطری بزرگ در کمین شهر باستانی دارابگِرد

در چند روز گذشته پدیداری فرو چاله ها در دارابگِرد تیتر نخست بیشتر روزنامه ها و خبرگزاری ها شد و هر کدام از...
دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد ترک برداشت

دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد ترک برداشت

فرونشست زمین موجب ایجاد شکافی به طول بیش از 50 متر در بستر خندق اطراف دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد شده است.