20 سپتامبر 2019 - 00:03
http://dsfr.ir/43ekg5

برچسب : شهرستان بافت

طرح ملی گردشگری خبر به دست ابتکار افتتاح می شود

طرح ملی گردشگری خبر به دست ابتکار افتتاح می شود

به منظور آغاز طرح ملی گردشگری پارک ملی خبر معصومه #ابتکار ساعاتی قبل به شهرستان #بافت در استان #کرمان رفت.