http://dsfr.ir/spa2df

برچسب : شهرداری تهران

یک خانه ارزشمند قاجاری در عودلاجان تخریب شد

یک خانه ارزشمند قاجاری در عودلاجان تخریب شد

طرح انضباط شهری در راستای نظم بخشیدن و احیا هویت بافت تاریخی تهران از سوی شهردار تهران آغاز شده است.