20 سپتامبر 2019 - 16:08
http://dsfr.ir/uwltui

برچسب : شاخص صلح جهانی

10 مقصد گردشگری ایمن در سال 2017

10 مقصد گردشگری ایمن در سال 2017

شاخص صلح جهانی 10 کشور ایمن جهان را برای #گردشگری در سال 2017 معرفی کرده است.