20 سپتامبر 2019 - 16:37
http://dsfr.ir/1znwff

برچسب : سینما فلسطین همدان

سینما فلسطین همدان بازگشایی شد

سینما فلسطین همدان بازگشایی شد

سینما فلسطین همدان یکی از قدیمی ترین سینماهای کشور است که حوادث زیادی را در 90 سال گذشته از سر گذرانده است...