16 سپتامبر 2019 - 15:01
http://dsfr.ir/z9vcvv

برچسب : سفر ایمن

چگونگی بررسی سوانحِ «امن ترین شکل سفر»

چگونگی بررسی سوانحِ «امن ترین شکل سفر»

بنا بر پیشنهاد #وزارت راه در سال 86 قرار شد نهادی خاص وظیفه جلوگیری از سوانح راه آهن را داشته باشد.
چگونه ایمن سفر کنیم؟

چگونه ایمن سفر کنیم؟

روزهای پایانی تابستان که هموطنان به سفرهای چندروزه عزیمت می کنند، احتمال وقوع حوادث بویژه تصادفات بیشتر است.