20 سپتامبر 2019 - 16:13
http://dsfr.ir/um7xgh

برچسب : سریال شهرزاد

حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

هنوز عکس خانوادگی «بزرگ آقا» روی دیوار اتاقش به جا مانده، دیواری که به اصطلاح شکم داده و هر گوشه اش ترکی...