http://dsfr.ir/v2fxzh

برچسب : سد خرسان

100 اثر تاریخی ایران در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد

100 اثر تاریخی ایران در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد

نقش باستان شناسی باید در برنامه کلان کشور تبیین شود، به وضعیت باستان شناسی در کشور در برنامه ریزی های کلان...