19 سپتامبر 2019 - 19:58
http://dsfr.ir/h2bw4f

برچسب : سایت اینترنتی

گردشگری ایران تشنه تبلیغات در جهان

گردشگری ایران تشنه تبلیغات در جهان

اضافه کردن بر لیست میراث جهانی بدون معرفی و تبلیغ آن تاثیری در توسعه گردشگری نخواهد داشت. این در حالی است که...