19 سپتامبر 2019 - 19:07
http://dsfr.ir/pdtak8

برچسب : سازمان مردم نهاد

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

تجربه جهانی هم نشان می دهد فعالیت هایی که با نیت منفعت عمومی شروع به کار کرده تنها در نسل اول هم به خوبی پیش...
سرریز پرونده های محیط زیستی در دادگاه های غیرتخصصی

سرریز پرونده های محیط زیستی در دادگاه های غیرتخصصی

دارا نبودن ضمانت اجرایی قوانین محیط زیست کشور به دلیل ماهیت حقوقی جرم محیط زیستی در کشور، بی توجهی به نیازهای...