19 سپتامبر 2019 - 13:42
http://dsfr.ir/41v177

برچسب : سازمان حمایت

پیگیری های سازمان حمایت برای قیمت بلیت قطار چه شد؟

پیگیری های سازمان حمایت برای قیمت بلیت قطار چه شد؟

در حالی که سازمان حمایت بر غیرقانونی بودن افزایش اخیر نرخ بلیت قطار توسط شرکت های ریلی تأکید داشت اما با...