16 سپتامبر 2019 - 01:00
http://dsfr.ir/wf5xw5

برچسب : زنجیر چینابی

زنجیر چینابی شهر یزد به ثبت ملی رسید

زنجیر چینابی شهر یزد به ثبت ملی رسید

مهارت ساخت زنجیر چینابی شهر یزد به شماره 1184 در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسید.