20 سپتامبر 2019 - 10:20
http://dsfr.ir/opehm5

برچسب : رویکرد اقتصادی

چالش های اقتصادی پیش روی گردشگری جامعه محور

چالش های اقتصادی پیش روی گردشگری جامعه محور

گردشگری جامعه محور با هدف کاهش فقر و کمک به اقشار کم درآمد جامعه در نواحی دورافتاده روستایی توسعه یافته است....