http://dsfr.ir/pfqc4q

برچسب : روستای چاه دراز

فروچاله استهبان در حال بزرگ شدن/ زمین های روستای همجوار ترک خورد

فروچاله استهبان در حال بزرگ شدن/ زمین های روستای همجوار ترک خورد

زمین های اطراف روستای هم جوار فروچاله ترک خورده و اگر به خانه های مردم برسد باید محل کاملا تخلیه شود.