18 سپتامبر 2019 - 22:52
http://dsfr.ir/tzvbw8

برچسب : روز کوروش بزرگ

وضعیت سفرهای گروهی به آرامگاه کوروش چگونه است؟

وضعیت سفرهای گروهی به آرامگاه کوروش چگونه است؟

هر ساله با نزدیک شدن به روز هفتم آبان که به نام کوروش نام گذاری شده است، زمزمه های محدودیت برگزاری تور به...
هفتم آبان، روز کوروش بزرگ گرامی باد

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ گرامی باد

7 آبان روز صدور انسانیت است، روز به نوشتار در آمدن منشور حقوق بشر، روزی که کوروش بزرگ را باید بزرگ داشت.