19 سپتامبر 2019 - 12:48
http://dsfr.ir/755n4w

برچسب : رسوب نمک

دریاچه ارومیه دیگر به تراز اکولوژیک نمی رسد

دریاچه ارومیه دیگر به تراز اکولوژیک نمی رسد

با وجود 5 میلیارد تن نمک در کف دریاچه ارومیه، این دریاچه دیگر به تراز اکولوژیک خود نمی رسد.