19 سپتامبر 2019 - 16:43
http://dsfr.ir/pfneik

برچسب : راه آهن چابهار

کسری بودجه 2.5 میلیارد دلاری راه آهن چابهار

کسری بودجه 2.5 میلیارد دلاری راه آهن چابهار

ایران برای کسری بودجه 2.5 میلیارد دلاری #توسعه راه آهن #چابهار باید شریک خارجی انتخاب کند.