http://dsfr.ir/e99njd

برچسب : راه آهن اراک

تمامی مناطق ریلی موظف به شناسایی خطرها شدند

تمامی مناطق ریلی موظف به شناسایی خطرها شدند

با توجه به نقش اساسی ایمنی و ارتقای آن در همه زیرساخت های حمل و نقلی به خصوص بخش ریلی، باید ضمن بررسی الگوهای...
راه آهن اراک رتبه برتر ایمنی در سطح کشور را کسب کرد

راه آهن اراک رتبه برتر ایمنی در سطح کشور را کسب کرد

اداره کل راهن رتبه برتر کشور را در حوزه رعایت اصول ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی کسب کرد.