19 سپتامبر 2019 - 13:30
http://dsfr.ir/47g77i

برچسب : دیوار گلی

دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد ترک برداشت

دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد ترک برداشت

فرونشست زمین موجب ایجاد شکافی به طول بیش از 50 متر در بستر خندق اطراف دیوار گلی شهر باستانی دارابگرد شده است.