20 سپتامبر 2019 - 16:10
http://dsfr.ir/8x8rco

برچسب : دوره اشکانی

شناسایی یک گورستان دوره اشکانی در دماوند

شناسایی یک گورستان دوره اشکانی در دماوند

محوطه تاریخی ولیران دماوند که در آن یک گورستان دوره اشکانی شناسایی شده است تعیین عرصه و حریم شد.